26-11-2564

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเส้นทางสายเกลือ ผลักดันสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ สร้างรายได้สู่ชุมชน

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเส้นทางสายเกลือใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยสกลนคร บึงกาฬและนครพนม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศเข้าร่วม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางสายเกลือในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ เป็นแหล่งอารยธรรมเกลือสินเธาว์ลุ่มแม่น้ำสงครามเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง เนื่องจากแม่น้ำสงครามเป็นแม่น้ำสายสำคัญ เชื่อมพื้นที่ 3 จังหวัด ตลอดเส้นทางน้ำระยะ 420 กิโลเมตร เป็นแหล่งวัฒนธรรมของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การก่อตั้งบ้านเมือง ทำให้เกิดชุมชนที่อยู่คู่กับแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์และมีความเจริญก้าวหน้าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาก่อน 5,000 ปี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้เกลือสินเธาว์ในแง่มุมต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตนำไปสู่วิถีวัฒนธรรมเกลือ

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บึงกาฬและนครพนมที่เป็นเส้นทางแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กรรมวิธีผลิตเกลือสินเธาว์ และชุมชนคุณธรรมฯในโครงการ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เช่น จังหวัดบึงกาฬเที่ยวชมบ่อเกลือที่เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์กลางลุ่มน้ำสงครามและชมกระบวนการต้มเกลือสินเธาว์โบราณที่เชื่อมโยงกับสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดมาตั้งแต่ครั้งอดีต และจังหวัดสกลนครท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯบ้านท่าวัดเหนือที่มีบึงหนองหารกว้างใหญ่และทิวทัศน์สวยงามอุทยานแห่งชาติภูพาน วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งบึงหนองหาร ชมบ้านโบราณร้อยปี โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลที่งดงามและงานประเพณีแห่ดาวช่วงเทศกาลคริสต์มาส รวมทั้ง จังหวัดนครพนม มีชุมชนคุณธรรมฯบ้านนาถ่อน จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยกวนที่อนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่มายาวนาน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม จะส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันงดงามก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง