09-05-2565

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคมนี้

   นายยุทธศักด์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 ซึ่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริม ให้ชาวพุทธได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่ การปฏิบัติ แบ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์และจัดยังสถานที่จริงกำหนดให้มีการมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การประชุมทางวิชาการ เรื่อง ธรรมะดิสคัสชันและการป้องกันมิติและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาต่อสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

   ส่วนวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มีการประชุมวิชาการทางวิชาการเรื่อง หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ วัดประยุรวงศาวาส และวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ เรื่อง กรุณาธรรมในยามวิกฤติ หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ