10-05-2565

รองเลขาธิการ กศน. หารือ พร้อมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ สำนักงาน กศน.กทม. กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถาบันการศึกษาทางไกล และสถาบัน กศน. ภาค เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติอาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสาและจัดกิจกรรมการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี 2565 ในห้วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1) การประกวดชุมชนจิตอาสา 2) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 3) การประกวดโครงการจิตอาสาต้นแบบ 4) การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณโยชน์ด้านจิตอาสา เป็นต้น