11-05-2565

กรมการศาสนา ร่วมกับวัดและองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565

   นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนาร่วมกับวัดและองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลกโดยปีนี้กำหนดจัดงานทั้งรูปแบบออนไลน์และสถานที่จริง ภายใต้มาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

   สำหรับการจัดกิจกรรมส่วนกลาง ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม จัดงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มีการจัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียน ณ พระวิหารหลวง พร้อมเปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ 7 แห่งเกี่ยวกับการตรัสรู้ขณะที่ส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และกิจกรรมเวียนเทียน

   ส่วนการจัดในรูปแบบออนไลน์ จัดผ่าน Web Application วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ คติธรรมวันวิสาขบูชา พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาทำความดี ลด ละเลิกอบายมุข ถวายพุทธบูชาเนื่องในโอกาสสำคัญ