11-05-2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค ก่อนการเริ่มงาน วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

   นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปีพุทธศักราช 2565 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ เทวดา องค์พระพิรุณทรงนาค พญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิธีบวงสรวงฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเจ้าที่ของพระยาแรกนาขวัญ จะเป็นพิธีกรรมก่อนการเริ่มงานวันพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พร้อมคณะ เป็นผู้ดูแลการประกอบพิธีพราหมณ์และมีเทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน ร่วมในพิธีด้วย ในปีพุทธศักราช 2565 กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นวันสวดมนต์เริ่มการ “พระราชพิธีพืชมงคล” อันเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์ ซึ่งประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย สำหรับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นวัน “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” อันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.19 น.- 08.49 น.

   สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานที่เตรียมไว้ในพระราชพิธีมีทั้งสิ้น 6 สายพันธุ์ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,728 กิโลกรัม ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 245 กิโลกรัม / “ปทุมธานี 1” จำนวน 399 กิโลกรัม / “กข 43” จำนวน 125 กิโลกรัม / “กข6” จำนวน 70 กิโลกรัม / “กข 87” จำนวน 300 กิโลกรัม และ “กข 85” จำนวน 589 กิโลกรัม จึงได้เตรียมแจกจ่ายพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับเกษตรกรและประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 3794 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี

   นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถรับเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์กรมการข้าว ซึ่งเมื่อลงทะเบียนทางออนไลน์แล้ว สามารถเดินทางไปรับพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหลังจากวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป โดยจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานคนละ 2 ซอง