19-05-2565

สำนักงาน กศน. เร่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ต่อยอดและพัฒนา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้”

   นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้” โดยมีนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ผู้แทนเลขาธิการ กศน. เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกล่าวการนำนโยบายสู่การปฏิบัติแก่ ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ และครูในสังกัดสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา

   นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ที่นำนโยบายการจัดการศึกษาเรื่องกัญชาและกัญชงไปขับเคลื่อนและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบกับมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชาและกัญชง พ.ศ. … เพื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในการกำหนดมาตรการ การใช้และควบคุมกัญชาและกัญชงจึงมีความจำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนรู้ การรับรู้และการปรับเปลี่ยนแนวคิดการนำพืชกัญชาและกัญชงมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ไม่เฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้น การเปิดโอกาสให้มีการศึกษาและเผยแพร่ประโยชน์และโทษของการนำพืชกัญชาและกัญชงมาจัดหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้ยกระดับแนวทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. จะได้ดำเนินการจัดการศึกษาในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนรู้ การรับรู้และการปรับเปลี่ยนแนวคิดการนำพืชกัญชาและกัญชงไปใช้ในทางที่ถูกต้อง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเห็นสมควรนำนโยบายดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการศึกษาเรื่องกัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ต่อไป

   ด้านนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชา ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชงในทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและไม่เกิดผลกระทบทางสังคม สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อยกระดับและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงให้สถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้มาตรการการควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบและตามที่กฎหมายอนุญาต 2) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษากัญชาและกัญชง ให้รู้ประโยชน์ของพืชมาใช้ได้อย่างรอบด้าน สามารถสร้างสุขภาพและสร้างรายได้ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ กรมวิชาการเกษตร โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ร่วมมาจัดนิทรรศการให้ความรู้ในครั้งนี้ รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านกัญชาและกัญชง มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารส่วนกลาง

   ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ และครูในสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อนำไปต่อยอด และร่วมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อให้กัญชากัญชงนอกเหนือจากจะใช้ทางการการแพทย์อย่างชาญฉลาดแล้ว ยังนำมาสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป