13-06-2565

เลขาธิการ กศน. รับมอบอินเทอร์เน็ต WiFi จากบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ให้บริการชุมชนด้านการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

   นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาตามโครงการพระราชดำริและบนพื้นที่สูง สำนักงาน กศน. ดร.วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ผ่านดาวเทียม "Thaicom Express Wi-Fi" ตามโครงการ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน Community Digital Center” จาก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยมีนายพลวิชญ์ ขยันงาน นักชำนาญการความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้แทนบริษัทฯ มอบ Wi-Fi

   นายพลวิชญ์ ขยันงาน ผู้แทนบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษา กศน.อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยได้มอบชุดจานดาวเทียมให้กับ ศศช.จำนวน 100 ชุด และได้มีการสนับสนุนกองทุนในการจัดการศึกษาอาชีพ กศน.ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันและในปี 2565 นี้นอกจากการสนับสนุนทุนแล้ว ยังได้สนับสนุน อินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Express WiFi หรืออินเทอร์เน็ตทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับ ศศช.ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 12 แห่ง โดยสนับสนุนให้กับ ศศช.ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 แห่ง และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 แห่ง โดยมุ่งหวังให้ ครู กศน.ที่ปฏิบัติงานใน ศศช.ที่เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการให้บริการชุมชนทั้งในเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้เรียนใน ศศช. รวมถึงให้บริการชุมชน ทั้งในเรื่องการปกครอง สาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ด้วย เป้าหมายที่สำคัญคือครูจะได้รับประโยชน์ในการใช้อินเทอร์เน็ต Express WiFi ในการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ สำหรับชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดารที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างเท่าเทียม

   ทั้งนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงาน กศน. ซึ่งมีความร่วมมือกันในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนนับเป็นการทำงานอย่างเข้าใจ และเข้าถึง วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ส่งผลให้เป็นพลังในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน