13-06-2565

สำนักงาน กศน. ขานรับนโยบาย พร้อมตั้งศูนย์ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา 928 แห่ง

   นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยถึงการบริการจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และ กศน.อำเภอ/เขต ในสังกัดสำนักงาน กศน. ว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง “ศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ” พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กศน. จัดตั้ง “ศูนย์ความปลอดภัยสำนักงาน กศน. และนำระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในระดับจังหวัด/สถานศึกษา มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ระดับหน่วยงานจังหวัด/สถานศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษา กศน. ให้มีพื้นฐานที่จำเป็นในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ

   เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า ตนได้มอบนโยบาย พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง 77 แห่ง และสถานศึกษาในกำกับ โดยได้ขับเคลื่อนผ่านการประชุมผู้บริหารทั้ง 5 ภาค ผลจากการประชุมผู้บริหาร กศน.ทั่วประเทศ สำนักงาน กศน. ได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษาครบถ้วนแล้ว 100% รวมถึงจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยกระจายไปทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 928 แห่ง ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต กำชับให้ ครู กศน.ตำบล สร้างความเข้าใจกับนักศึกษาทราบถึงช่องทางการแจ้งเหตุ หรือการร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านระบบ MOE Safety Center