14-06-2565

เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม Co-Learning Space จ.แม่ฮ่องสอน

 

 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาด้านโครงการพระราชดำริและพื้นที่สูง ดร. วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Co-Learning Space ให้บริการ พื้นที่ในห้องสมุดประชาชนในการจัด กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เป็นไปตามความต้องการของทุกช่วงวัย อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ และทักษะชีวิต สำหรับกลุ่มนักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน. และกลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจนให้บริการการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต ขณะเดียวกันนอกจากการให้บริการในห้องส่งประชาชนแล้วยังมีการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดเคลื่อนที่และห้องสมุดสัญจรไปยังโรงเรียน ชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การอ่านสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่และทุกคนอย่างเท่าเทียม

   นอกจากนี้ เลขาธิการ กศน.ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของ กศน.อำเภอ ต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่ กศน.อำเภอปายอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาทิ เสื้อไต ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์จากถั่ว ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟ ทั้งนี้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนอกจากจะสอนกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกอาชีพแล้ว ยังสอนผู้เรียนเรื่องการสร้างช่องทางการจำหน่าย ที่ทำให้ผู้ที่ผ่านโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนอกจากจะผลิตสินค้าได้แล้วยังสามารถจำหน่ายผ่านช่องทางระบบออนไลน์ได้ ซึ่งทำให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้จริง