14-06-2565

รองเลขาธิการ กศน. เปิดโครงการมหกรรมวิซาการ กศน.ระนอง NFE.RANONG OPEN HOUSE

   นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิซาการ กศน.ระนอง NFE.RANONG OPEN HOUSE โดยมีนางนัยนา จำเนียร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ทั้ง 5 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีนักศึกษา เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครู กศน. มีจำนวนนักศึกษา เข้ารับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 สูงสุด ผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.พรีเมี่ยม ปี 2565 กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ปี 2565 กศนตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ปี 2565 ชม ชิม ช้อป ผลงานการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ปักหมุดคนพิการ RANONG MODEL นโยบายสำคัญของ กศน. (การน้อมนำพระบรมราโชบายโครงการพระราชดำริ โคกหนองนา โมเดล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา) การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ การจัดการศึกษาอาชีพ (Re skill/Up-skill) ผลิตภัณฑ์อาชีพ กศน. การจัดการศึกษาผู้สูงอายุ ทักษะดิจิทัล การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประมวลภาพการเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหาร ครู กศน.เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานตามบริบทพื้นที่ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง