21-06-2565

เลขาธิการ กศน. เผยผลงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัดชัยภูมิ โดยจัดให้สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

   นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ ประเด็น การสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ โดยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดหลักสูตรระยะสั้นให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพที่เน้นการต่อยอดอาชีพเดิม การสร้างอาชีพใหม่และอาชีพเสริม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยดำเนินการจัดหลักสูตรอาชีพ 3 รูปแบบ ดังนี้ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 1 – 30 ชั่วโมง ได้แก่ การจัดตามความสนใจของผู้เรียนที่รวมกลุ่มตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป , การจัดโดยผู้เรียนสมัครเรียน ณ สถานที่จัด อาทิ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามความถนัด กิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรต้านโควิด – 19 / กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป โดยจัดกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การทอผ้ามัดหมี่ การนวดแผนโบราณ / “1 อำเภอ 1 อาชีพ” โดยจัดอบรมอาชีพระยะสั้นในหลักสูตร ต่าง ๆ อาทิ การทอผ้าขาวม้าลาย มีผู้ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 4,175 คน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน และชุมชน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนาชุมชนให้สามารถ พึ่งพาตนเองได้