24-06-2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “

   ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรนแปรอักษร” และการพัฒนาซอฟแวร์โดรนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาคกลาง โดยเป็นการอบรมบ่มเพาะเชิงบูรณาการ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและลงมือทำในสิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรม “โดรนแปรอักษร” การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ครั้งที่ 1 เป็นภารกิจที่สำคัญของ วช. ภายใต้กระทรวง อว. ในการพัฒนานักประดิษฐ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประดิษฐ์กรรม และงานวิจัย เป็นการบ่มเพาะตั้งแต่ระดับเยาวชน ซึ่ง วช. ได้ทำกิจกรรมลักษณะนี้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว หลังจากการอบรมก็จะสามารถต่อยอดเข้าสู่วิทยาการในระดับสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป ในอนาคตจะมีการสร้างแรงจูงใจ สร้างสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนให้ความสนใจกับเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาบ่มเพาะได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การประเมิน การวิเคราะห์ การเขียนซอฟแวร์ การเขียนโปรแกรม ภายหลังจากการอบรม วช. จะมีเวทีให้น้อง ๆ เยาวชน ที่ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ในการไปจัดกิจกรรมและร่วมออกแบบซอฟแวร์ที่จะแปรอักษรในพื้นที่ต่าง ๆ วช. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยการจัดอบรมในภาคกลางครอบคุมพื้นที่ประมาณ 18 ถึง 20 จังหวัด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 และยังจะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้ง

 

   ด้าน นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก วช. เพื่อให้พัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรน ในประเทศไทย ที่ประสบผลสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงาน “โดรนแปรอักษร” ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย กล่าวได้ว่าเป็น “โดรนแปรอักษร” ฝีมือคนไทย และเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในอาเซียน และ 1 ใน 9 ของโลก เป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโลโลยีที่ทัดเทียมหรือเทียบเท่ากับต่างประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน จะจัดการอบรมในภาคกลาง จำนวน 4 ครั้ง ที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี อบรมครั้งละ 50 คน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 200 คน