15-09-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเงินสวัสดิการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ให้ครูอาวุโส ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความระลึกถึง รวมถึงให้กำลังใจ

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเงินสวัสดิการและสวัสดิภาพ ในส่วนของกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ช.พ.ค. และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม หรือ ช.พ.ส.ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ให้แก่ครูอาวุโส รายละ 2,000 บาท จำนวน 4 คน ได้แก่ นางวรรณดา ศรีกองคำ อายุ 91 ปี , นายประเชิญ อุ่นคำเมือง อายุ 86 ปี  , นายบุญมี ธนัญชัย อายุ 85 ปี ซึ่งทั้ง 3 คน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างดี และ มอบเงินให้นางภาวิบูลย์ อุ่นคำเมือง คู่สมรส นายประเชิญ อุ่นคำเมือง อายุ 85 ปี ซึ่งสุขภาพร่างกายต้องนั่งรถเข็น มีผู้ดูแลประจำ


   นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. อาวุโสเหล่านี้ เป็นกลุ่มเปราะบาง มีรายได้น้อย เกษียณอายุราชการมานาน เงินบำนาญที่ได้รับก็ไม่มาก ซึ่งในการมามอบเงินครั้งนี้ สิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของจิตใจ และแสดงความระลึกถึง ทำให้ครูอาวุโสได้รับกำลังใจและความสุข อีกทั้งเป็นผู้ที่เคยสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษา และเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ชำระเงินช่วยเหลือเพื่อนครูทุกเดือนเงิน โดยเงินที่นำมามอบให้นี้ สืบเนื่องจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2565 นี้ สำนักงาน สกสค. มีรายได้เพิ่มเติมจากการดำเนินกิจการฯ ประกอบกับวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบการเข้าสู่ปีที่ 20 ในการสถาปนาสำนักงาน สกสค. ทางคณะกรรมการ สกสค. จึงอนุมัติให้สำนักงาน สกสค. มอบเงินรายได้เพิ่มเติมในช่วงไตรมาสที่ 4 เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือดูแลครูอาวุโสมีอายุ 85-104 ปี ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. คนละ 2,000 บาท โดยขณะนี้มีครูอาวุโส ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. จำนวน 17,349 คน กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  34,698,000 บาท โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ครูอาวุโส อายุระหว่าง 85-104 ปี มีจำนวน 466 คน ทั้งนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดจะดำเนินการจ่ายเงินให้ครูอาวุโสที่มีสิทธิ์ได้รับครบทุกคนทั่วประเทศภายในเดือนกันยายนนี้