16-09-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ แนะ สถานศึกษา คิดหลักสูตรการเรียนตอบโจทย์ตามบริบทของพื้นที่ พร้อมย้ำขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตนได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ, โรงเรียนบ้านสะลวงนอก, โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ศูนย์การเรียนบ้านเรียน Home School ที่คลับเฮาส์หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 6 ซึ่งจากการลงพื้นที่ ตนได้เห็นการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านสะลวงเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรม และจัดการศึกษาให้แกเด็กชายขอบ ซึ่งโรงเรียนมีจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เพราะพื้นที่รอบโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้นโรงเรียนมีการนำโค้ดดิ้งรวมถึงระบบดิจิทัลมาใช้ให้สอดรับกับการทำเกษตรส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ ด้านเกษตรกรรม ถือเป็นการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเอง ขณะเดียวกันโรงเรียนสะลวงยังได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองด้วยการตามเด็กกลับมาเรียน เนื่องจากพบว่าเด็กจบการศึกษาออกไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้ไปศึกษาต่อและเลือกที่จะมีครอบครัวก่อนวัยอันควร ซึ่งกระบวนการดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้คือการสอนด้านทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ด้านอาชีพมีความพร้อมสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

   นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีการบริหารจัดการเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยได้ดีเยี่ยม เพราะโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการช่วยกันแก้ปัญหาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นครอบคลุมทุกมิติ เพราะโรงเรียนมองว่าสถานการณ์โควิดทำให้เด็กต้องหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียนไป 2 ปี เมื่อมีการเปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2565 อาจทำให้เด็กแต่ละคนมีความหลากหลายทางพฤติกรรมได้ ดังนั้นความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชมจึงถือเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ตนได้แนวคิดของการศึกษามองว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคิดค้นหลักสูตรของตัวเองได้ เพื่อให้เกิดการเรียนที่ตอบโจทย์ชุมชนและท้องถิ่น และเน้นการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้มากขึ้น เนื่องจากการศึกษามีความหลากหลายและเด็กความต้องการทางการเรียนที่แตกต่างกัน