07-10-2565

สำนักงาน กศน. จัดตั้งศูนย์ “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

   นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ขณะนี้ มีผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องการความช่วยเหลือ ทำให้หน่วยงาน สถานศึกษา ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย ทั้งยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เมื่อเกิดภัยพิบัติ หน่วยงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ จากข้อมูลที่ได้รับการรายงาน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ กศน.อำเภอสิรินธร , กศน.อำเภอเชมราฐ และ กศน.อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี / กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล / กศน.อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร / กศน.อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กศน.อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก / สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง และ กศน.อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

   นายวัลลพ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยดังกล่าว สำนักงาน กศน. จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน หรือ กศน.ช่วยเหลือประชาชน เพื่อดูแลช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษา นักศึกษา ผู้เรียน ผู้รับบริการ โดยประสานงานความร่วมมือและบูรณาการกับทุกหน่วยงาน คอยติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน และจัดกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การรับบริจาคเงิน สิ่งของ ตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จิตอาสาล้างทำความสะอาดสถานที่ และบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่