12-10-2565

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนประชาชนทั่วประเทศ

   นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศชภ.ศธ) เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อุทกภัย ความแห้งแล้ง พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นพายุซัดฝั่ง แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ไฟป่า สึนามิ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีความพร้อมในการเตรียมการประสานงานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สถานศึกษา หน่วยงาน และผู้ประสบภัย ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

   สำหรับศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติในส่วนกลาง มีที่ตั้งอยู่ที่กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา อำนวยการกำกับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานจัดหางบประมาณ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

   ส่วนในภูมิภาคระดับจังหวัด จะมีที่ตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติฯ จังหวัด โดยให้มีอำนาจหน้าที่อำนวยการ ประสานความร่วมมือ และบูรณาการกับทุกหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวบรวมข้อมูลความเสียหาย จัดทำรายงานและจัดทำรายละเอียดคำของงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซม ฟื้นฟูความเสียหาย โดยศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จะให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา หน่วยงาน และผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเดือดร้อนครอบคลุม โดยขณะนี้ภัยพิบัติที่หลายแห่งเผชิญอยู่ คือ อุทกภัยในหลายจังหวัด ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ทั้งในขณะที่น้ำท่วม ด้วยการแจกจ่ายถุงยังชีพ การอพยพคนและสิ่งของ เมื่อน้ำลดก็เตรียมทีมชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมฟื้นฟูข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งนี้แม้จะผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปแล้วหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น เช่น ภัยหนาวที่อาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ ศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติฯ ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบรายงานความต้องการการช่วยเหลือมาที่ส่วนกลาง และสามารถรายงานผ่านระบบ MOE Safety Center ได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงเป็นการบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ