17-10-2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โชว์ผลงานขับเคลื่อน BCG Model ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม”

   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. นำผลการดำเนินงานขับเคลื่อน BCG Model ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล (Tandiao Model) และปุ๋ยอินทรีย์เสริมแบคทีเรียละลายฟอสเฟต ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

   นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ดำเนินงานภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) ในปี พ.ศ. 2565 ของไทย และผลงานสำคัญของรัฐบาล โดยการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคจะมีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้หัวข้อหลักคือ OPEN. CONNECT. BALANCE. หรือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติ ฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติบโต ที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ ได้มีการปล่อยคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจรออกไปสู่ภูมิภาค และมีการเปิดตัว ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง 8 เขตพร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ผลงานขับเคลื่อน BCG Model ของ วว. ที่นำมาร่วมจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่

1.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล (Tandiao Model) วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเป็นโครงการนำร่อง โดยร่วมดำเนินการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ชุมชนในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรี เพื่อแก้ไขและลดปัญหาขยะชุมชน รวมถึงขยะพลาสติกที่เหลือทิ้ง มุ่งเน้นให้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชน โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเพิ่มมูลค่าขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนกลับคืนสู่ชุมชน มุ่งเน้นการเปลี่ยนขยะเพื่อสร้างรายได้ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการคัดแยกและแปรรูปขยะพลาสติกเป็นวัตถุดิบรอบสอง ที่มีคุณภาพ การผลิตสารปรับปรุงดิน และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากของเหลือทิ้ง เช่น ถ่านหอม 3 in 1 และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ประกอบด้วย การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF5) เพื่อทดแทนถ่านหินและการผลิตพลังงานทดแทนชีวภาพจากน้ำชะขยะพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9000

2. ปุ๋ยอินทรีย์เสริมแบคทีเรียละลายฟอสเฟต (Phosphate solubilizing bacteria: PSB) วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วิจัยและพัฒนาสำเร็จ โดยเตรียมจากแบคทีเรียบนสูตรวัสดุอินทรีย์ที่ผ่านการย่อยสลายสมบูรณ์ จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า แบคทีเรียสองชนิดมีความสามารถละลายฟอสเฟตในดินได้เพิ่มขึ้นประมาณ 55% และส่งผลเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ สำหรับ การนำไปใช้ในการผลิตอ้อยในสภาพแปลงปลูกจังหวัดกาญจนบุรี ที่ดินมีสภาพเป็นด่าง (pH ประมาณ 8) การนำแบคทีเรียไปใช้มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตและคงอยู่ในดินเนื้อปูนของกาญจนบุรีได้ยาวนานกว่า และละลายฟอสเฟตออกมาได้ในระยะเวลาที่นานกว่า โดยการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผสมปุ๋ยอินทรีย์เสริม PSB อัตราส่วน 500 กรัมต่อปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรต่ำอัตรา 50 กิโลกรัม เคล้าให้เข้ากัน แล้วหว่านตามปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ดร.กนกพร อัมพราย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9000