18-10-2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน กศน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น

   นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กศน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามความต้องการของหน่วยงาน ท้องถิ่นและสังคม 2) เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามความต้องการของหน่วยงาน ท้องถิ่นและสังคม 3) เพื่อร่วมมือและให้การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา การวิจัยและด้านพันธกิจเพื่อสังคม