25-10-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พอใจงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน “SAKAEO MODEL by กศน. “

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการขับเคลื่อน “SAKAEO MODEL by กศน. “ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการผลิต”ที่ กศน.กลุ่มสมุนไพรบ้านคลองหว้าใหม่ ต.ทัพพริก และ ตรวจเยี่ยมโครงการ“ผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม 1 อำเภอ 1 อาชีพ “ หลักสูตรการพัฒนาผ้าทอมือท้องถิ่น ที่สวนเกษตรผสมผสานสวนท้องทุ่งทันไชย บ้านหันทราย ต.หันทราย

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า จากการตรวจเยี่ยมพบว่า โครงการฯมีความก้าวหน้าใน 4 ด้าน คือ ด้านฝึกอบรม ได้จัดฝึกอบรมใน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS มีผู้เข้ารับการอบรม 200 คน,หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ ได่แก่ ดีปลี ขมิ้นชันพันธุ์แดงสยาม และฟ้าทะลายโจร มีผู้เข้าอบรม 290 คน การปลูกดีปลี มีประชาชนสนใจเข้าอบรมถึง 242 คน เพราะเป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตลาดจากภาคเอกชนได้ร่วมลงนามสั่งซื้อผลผลิตมากถึง 300 ตันต่อปี , หลักสูตรตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จัดอบรม 9 รุ่น ใน 9 อำเภอ มีผู้เข้าอบรม 231 คน และหลักสูตรเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีผู้เข้าอบรม 235 คน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สระแก้วได้ร่วมสนับสนุนงบฯอบรมด้วย / ด้านการสนับสนุน ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ทั้งจาก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว , กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่แบบลากจูง และระบบสูบนำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล / ด้านการตลาด ได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลูกและแปรรูปสมุนไพรดีปลีตากแห้ง ในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 267 ราย พื้นที่ 277 ไร่ 1งาน จัดจำหน่ายให้กับบริษัทเจียงเหลียง โฮลดิ้งส์ จำกัด , มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตากแห้ง ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จำนวน 50 ราย พื้นที่ 100 ไร่ จัดจำหน่ายให้กับบริษัทอ้วยอันโอสถ จำกัด , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรขมิ้นชันพันธุ์แดงสยามตากแห้ง ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 10 ราย พื้นที่ 15 ไร่ จัดจำหน่ายให้กับบริษัท ดีท็อก ประเทศไทย จำกัด และด้านการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับอบจ.สระแก้ว และจังหวัดสระแก้ว ในการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) ขนาด 8×2.40 เมตร และขนาด3×4เมตร ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญกับการแปรรูปพืชสมุนไพร เพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงโดยในปีงบประมาณ 2565 ได้รับการสนับสนุน และส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วไปแล้ว 13 โดม

“ สำหรับโครงการผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยม 1 อำเภอ 1 อาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผ้าทอมือท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชุมชน ให้แก่ประชาชนได้ถึง 1,366 คน และในปีงบประมาณ 2566 นี้ สำนักงาน กศน.มีเป้าหมายขยายผลการดำเนินงาน ‘SAKAEO MODEL by กศน.’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดนำร่อง และเป็นแนวทางไปยังกศน.จังหวัดอื่นๆ ในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป” นางสาวตรีนุช กล่าว