01-11-2565

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด ออมเงินอย่างรู้ค่า เพิ่มเวลาแห่งความสุข

   นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อขอบคุณเครือข่าย ความร่วมมือส่งเสริมการออม ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญการออมเพื่อการเกษียณ เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในการพัฒนาระบบการออมให้ทั่วถึง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องเป็นไปตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งแผนปฎิรูปประเทศด้านสังคม ประเด็นปฎิรูปที่ 1 กำหนดการปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม การลงทุน เพื่อสังคม และเนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันออมแห่งชาติ” ซึ่งการสร้างเสริมวินัยการออมให้กับประชาชน ถือเป็นหนึ่งในเรื่องหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในปีนี้ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมส่งเสริมการออมกับ กอช. จำนวน 31 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทรางวัลเกียรติยศ ประเภทรางวัลหน่วยงานการศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประเภทรางวัลระดับจังหวัด และประเภทรางวัลระดับเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2565 เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานความร่วมมือที่ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีวินัยในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณกับ กอช.

   ด้านนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า กอช. คือการออมแบบที่รัฐสมทมเงินให้ พร้อมกันนี้ กอช.ได้พัฒนาช่องทางเข้าถึงการออมให้สมาชิกและประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าถึงการออมที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งช่องทางการสมัคร การออมเงินต่อเนื่อง และการรับรู้ข่าวสาร ช่องทางออนไลน์ อาทิ ไลน์ ,แอปพลิเคชัน กอช. หรือเว็บไซต์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ช่องทางหน่วยรับบริการธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมกว่า 3,836 สาขา ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 878 แห่ง สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด สถาบันการเงินชุมชน จำนวน 128 แห่ง และมีตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน 35,000 คน ในการส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าถึงการออม ส่งเงินออมต่อเนื่องกับ กอช. และให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก โดย กอช. เสริมสร้างความมั่นใจในการออมให้สมาชิกอุ่นใจดูการเคลื่อนไหวยอดเงินออมของตนเอง ผ่านไลน์ กอช. และแอปพลิเคชัน กอช. ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ กอช. ได้ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดพิมพ์สมุดเงินออม ให้กับสมาชิก และ ปี 2565 กอช. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการให้บริการจัดพิมพ์สมุดเงินออมแก่สมาชิก เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่เสียค่าใช้จ่าย

   ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปี ถึง อายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี รัฐจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามช่วงอายุของสมาชิก รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุ ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ร้อยละ 50 ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ช่วงอายุ 30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ร้อยละ 80 ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาทและช่วงอายุ 50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท นอกจากนี้ การออมเงินกับ กอช. มีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุน ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน การสมัครสมาชิก กอช. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ในการตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช” หรือที่เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม หมายเลขโทรศัพท์ 0 20499000