02-11-2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาต่อยอดพื้นที่ต้นแบบ ด้านการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม รองรับสังคมผู้สูงอายุ

   ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุและเปิดสนามออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (senior playground) ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจชุมชน ด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก กล่าวว่า ศูนย์สร้างเสริมฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ดำเนินงานโดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการวิจัย จำนวน 14 หน่วยงาน พัฒนาต่อยอดพื้นที่ต้นแบบด้านการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ด้านการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุให้กับกลุ่มภาคประชาชนและชุมชนที่สนใจทั่วไป

   ด้าน ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ศูนย์สร้างเสริมฯ เป็นสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนของการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยภาคประชาสังคมที่รวมกลุ่มกันของภาคประชาชนในลักษณะ “วิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ” จัดรูปแบบบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ตอบสนองทั้งความต้องการส่วนบุคคลในลักษณะการดูแล โดยคิดค่าบริการและการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในลักษณะจิตอาสา สร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนและกลุ่ม สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมชัดเจน อีกทั้งงานวิจัยได้พัฒนาบทเรียนสู่องค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อวิชา “แม่มอกศึกษา” เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ 91 ชั่วโมง” เปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนและชุมชนที่สนใจเข้าเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตนเอง

   สำหรับสนามออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Playground) เป็นสนามออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุต้นแบบ ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งอยู่ ณ สนามกีฬา ตำบลแม่มอก โดยเป็นสนามออกกำลังกายที่ออกแบบเป็นการเฉพาะ…..(อ่านหน้าต่อไป)

   สำหรับการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจำนวน 12 สถานีอุปกรณ์ ที่สามารถประยุกต์การใช้งานได้ทั้งพื้นที่โล่งแจ้งและพื้นที่ภายในอาคาร เป็นต้นแบบให้สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมดังกล่าวไปพัฒนา ขยายผลในพื้นที่ของตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป