24-11-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชูธงปฎิรูปอุดมศึกษาพัฒนาคนให้เป็น Smart Citizen

   ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง อว. ด้านการสร้างและพัฒนาคนให้เป็น Smart Citizen เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนายคุณเสฎฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ร่วมลงนามโดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมเป็น สักขีพยาน

พิธีลงนามครั้งนี้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1. ความร่วมมือว่าด้วยเครือข่ายคลังหน่วยกิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาที่สนใจจากมหาวิทยาลัยใดก็ได้ เก็บหน่วยกิตตามอัธยาศัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจได้เรียนรู้เพิ่มทักษะ รับสัมฤทธิบัตร หรือสะสมหน่วยกิตในการเรียนระดับปริญญา แล้วรวบรวมหน่วยกิตตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อขอรับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการ คลังหน่วยกิตจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนับเป็นนโยบายนวัตกรรมทางการอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก

2.ความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรแบบ 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยร่วมกันจัดการศึกษาให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นใน จ.นครราชสีมา พัฒนาข้าราชการท้องถิ่นด้วยหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษที่ใช้เวลาศึกษาตามปกติ แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 สาขาพร้อมกัน ได้แก่ นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรัฐประสานศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถด้านการปกครองและกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโคราช นับเป็นการนำนโยบายเรื่องมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ

3. ความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการสนับสนุนให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ได้ทำงานวิจัย และได้ปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการนำนโยบายปฏิรูปการอุดมศึกษาให้เชื่อมโยงการทำงานจริงโดยไม่ต้องรอให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ทำงานจริง ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากรตามความต้องการของภาคธุรกิจต่อไป

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือทั้ง 3 ฉบับสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิรูปการอุดมศึกษาของกระทรวง อว. อย่างเป็นรูปธรรม ที่ให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศ ในทางปฏิบัติเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นโดยการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยชั้นนำในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการแสดงพลังการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติ