30-11-2565

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กาญจนิการ์ เกมส์ 66” เพื่อให้คณะครู และนักศึกษา . มีโอกาสแสดงความสามารถ และทักษะทางด้านกีฬา

   ด้าน นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การแสดงออกซึ่งทักษะด้านกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน รวมไปถึงความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ การมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ในหมู่คณะ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กาญจนิการ์ เกมส์ 66” ขึ้น โดยคณะครู และนักศึกษา กศน. ทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน โดยภายในงาน นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี และสื่อมวลชนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬา “กศน.กาญจนิการ์ เกมส์ 66” ในครั้งนี้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างดียิ่ง