02-12-2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย และสำนักงานเกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่าย” ให้กับเกษตรกร

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย และสำนักงานเกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่าย” ให้กับเกษตรกร ดร.ตันติมา กำลัง นักวิจัยอาวุโสศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ พร้อมคณะนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นางสไลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่ายโมเดล วว.” พร้อมบรรยายเรื่อง การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในระบบเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผักร่วมใจบางเตย อำเภอสามโคก จำนวน 30 ราย พร้อมมอบถังขยายชีวภัณฑ์ วว. ให้ทางกลุ่มเพื่อนำไปผลิตชีวภัณฑ์ในระบบกระบวนการปลูกผัก


   ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ผักร่วมใจบางเตย อำเภอสามโคก ประสบปัญหาแมลง ด้วงหมัดผักในระยะแตกใบอ่อนและหนอนใยผัก ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตมากกว่า 70% ทีมวิจัย วว.ได้ไปทำแปลงสาธิตโดยใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกับสารเคมีพบว่า ผักที่ได้มีต้นสมบูรณ์ ช่วยลดปัญหาแมลง ลดระยะเวลาการผลิตสั้นลง โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 25 วัน จากเดิมจะใช้ระยะเวลา 30 วัน อีกทั้งช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในกระบวนการผลิตพืชลงด้วย


   อนึ่ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 วว. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กำหนดจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่ายโมเดล วว.”ให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 6 แห่ง คือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรีอำเภอหนองเสือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง และอำเภอสามโคก

   ทั้งนี้ วว. มีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งด้านชีวภัณฑ์ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานโรงงาน ICPIM 2ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆในระดับห้องปฏิบัติการและทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาถังหมักระดับชุมชน ในรูปแบบถังสแตนเลสและถังพลาสติกที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกรผู้ประกอบการในการขยายชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ ด้านเกษตรกรรม โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ในส่วนของศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หรือ ICPIM 2 มีกำลังการผลิตสารชีวภัณฑ์รวมต่อปี 115,000 ลิตร มีสายการผลิต“สารชีวภัณฑ์”ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อราและแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพควบคุมศัตรูพืช เพื่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน วว. สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได้จำนวน 3 รูปแบบ คือ หัวเชื้อเหลว หัวเชื้อผง และหัวเชื้อสด ในส่วนของบรรจุภัณฑ์มี 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ ตอบโจทย์ผู้ใช้ชีวภัณฑ์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่

 
   สอบถามรายละเอียดการจัดอบรม /ข้อมูล
รวมทั้งขอรับบริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ได้ที่ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทรศัพท์หมายเลข 0
2577 9016, 0 2577 9021 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : icpim2@tistr.or.th