06-12-2565

กระทรวง อว. และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

   ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นประธานงานแถลงความสำเร็จของความร่วมมือการจัดทำ“ แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง อว. และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พร้อมส่งมอบแผนให้ กกร. อย่างเป็นทางการ ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

   ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าว ถึงความสำเร็จของความร่วมมือการจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชนพ.ศ. 2566 – 2570 ว่า การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน 17 แผนนำร่อง พร้อมนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งระดับภาค5 แผน คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ระดับกลุ่มจังหวัดนำร่อง 6แผน ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภาคเหนือตอนล่าง 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก 2 และภาคใต้ฝั่งอันดามันและระดับจังหวัดนำร่อง 6 แผน ประกอบด้วยจังหวัดลำปาง ตาก อุดรธานี ลพบุรี จันทบุรี และกระบี่ ทั้ง 17 แผน ได้ชี้เป้าการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ มุ่งเน้นการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ฐาน BCG ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสำคัญกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการเกษตรมูลค่าสูง ศูนย์กลางทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภาคกลาง เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมนวัตกรรม และศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตร ภาคตะวันออก เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเชิงลึก อาหารปลอดภัย และการท่องเที่ยวคุณภาพสูง และภาคใต้ มุ่งสู่การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่เน้นคุณค่าผลิตผลทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นทิศทางการพัฒนาโครงการตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยมีตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การพัฒนาเกษตรและอาหารมูลค่าสูงภาคเหนือ, กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 การส่งเสริมผู้ประกอบการSMEs ให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ภาคใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียง BCG ภาคใต้ เป็นต้น


   ขณะที่ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน ในครั้งนี้ เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ ที่ภาคเอกชนจะได้นำไปนำเสนอให้เป็นแนวทางในการวางแผน และเสนอโครงการในการขับเคลื่อนและแก้ไขบัญหาเศรษฐกิจของพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป