24-01-2566

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกผู้นำชุมชน ออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อเด็กเล็กในพื้นที่

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น ร่วมกับหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการบูรณาการความรู้จากการสอนไปสู่การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยจัดงานประกวด “โครงการแข่งขันประกวดออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด” พร้อมมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะที่ร่วมเข้าประกวด ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนสู่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่จริง อันเป็นเป้าประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำงานวิจัย วิชาการ และปลูกฝังให้นักศึกษาใส่ใจดูแลชุมชนเพื่อเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ต่อสังคมในอนาคต โดยดำเนินการประกวดแบบคัดสรรค์งานออกแบบและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้ง ต่อยอดการประกวดไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและก่อสร้างในอนาคต และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรของโรงเรียนและเครือข่ายต่อการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต

   ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานออกแบบที่อาคารอเนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 3 ผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและชาวตำบล บ้านเป็ด ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินรางวัล Popular Vote ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการในการสร้างการมี ส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน โดยผลการตัดสิน ได้แก่

   รางวัลชนะเลิศ ทีม 3TJP นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวพิมพ์ชนก สงวนศักดิ์ , นายภพธร กิตติปรียา, นายวรากร โคตะนันท์, นายจิรเมษ พฤกษะวัน, และ นายปรเมษ ขวัญตา ได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมหมาป่าเล็บเจล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาว พรณิชา ซูงิยาม่า, นางสาว นฐมณ โภคินธนกิจ, นางสาว ปานฤดี ทองทับ, นาย คณาธิป เคลียพวงพิทย์, และ นายวศิน กิจพงษ์ประพันธ์ได้รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Le Sae Ra Tui (เลแซราตุย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวพาณิภัค กาวดิลก, นางสาวรุจิภา เพชรกิ่ง, นางสาวศุภาวรรณ บัวเคน, นายธนากร มูลป้อม, และ นายภาณุวัฒน์ พิลารัตน์ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

   รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Oxygen Space สถาปนิกใน จ.ขอนแก่น, ทีม Kid D สถาปนิกจาก กทม. และ ทีมข้าวจี่ 89 จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนรางวัล Popular vote ขวัญใจโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ได้แก่ ทีมหมาป่าเล็บเจล ได้รับประกาศนียบัตร