25-01-2566

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด ผลิตกำลังคนอาชีวะด้านไฟฟ้าเชี่ยวชาญในระบบสายไฟ ต่อยอดธุรกิจ EV Charger

   

   ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. ร่วมมือกับบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลอันดับ 1 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตกำลังคนอาชีวะด้านไฟฟ้า พัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพด้านไฟฟ้า ซึ่ง สอศ. มีแนวทางดำเนินการ โดยพัฒนาหลักสูตรโดยร่วมมือกับบริษัทในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จัดทำหลักสูตรการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรในสังกัด สอศ. หลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อาทิ การอบรมและฝึกปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟ การติดตั้ง EV Charger การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับบริษัทฯ ในการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการประสานความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนางสโรชิน ชีวิตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ บริษัทฯได้ร่วมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมครูและบุคลากรในสังกัด สอศ. และหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านไฟฟ้าของนักเรียน นักศึกษา สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม พร้อมทั้งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบระบบสายไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟ การติดตั้ง EV Charger การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การฝึกติดตั้งเครื่องทำความเย็น โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี