21-02-2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิด "ตลาดนัดอาชีพ กศน.แก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์"

   

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการมหกรรม "ตลาดนัดอาชีพ กศน.แก้จนเพื่อคนกาพสินธุ์"จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามน และ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มี ความมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทั่วประเทศ โดยมีความตั้งใจที่จะใช้การศึกษา เป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน และท้องถิ่นให้แข็งแรง สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. ในการติดอาวุธ ให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพหลากหลายให้แก่ประชาชน เช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทาง สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านฝีมือ โดยให้การฝึกอบรมที่เน้น New skill, Up- skill และ Re-skill ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ บริบทพื้นที่ และความสนใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้สร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแนวใหม่ ที่สามารถสร้างอาชีพหลักที่มั่นคงให้กับผู้เรียน และครอบครัว โดยสามารถสร้างรายได้ได้จริง ทั้งในระหว่างเรียนและหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาชีพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาต่อเนื่องในภายหลังเพิ่มเติม ซึ่งผู้สนใจเข้ารับคำปรึกษาสามารถแจ้งได้ที่สำนักงาน กศน.ในพื้นที่ใกล้บ้าน

   นางสาวตรีนุช กล่าวด้วยว่า การจัดงานมหกรรม "ตลาดนัดอาชีพ กศน.แก้จน เพื่อคนกาฬสินธุ์" ทั้ง 2 จุด ในวันนี้ คือที่ กศน. อำเภอนามน และ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ มีการการสาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้น การแสดงผลผลิตจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. การแสดงการจัดจำหน่ายสินค้า กศน.ออนไลน์ผ่านศูนย์ OOCC (ONIE Online Commerce Centre) กศน. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า กศน.พรีเมี่ยมและผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่น จาก โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นฝีมือ และความสามารถของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะฝีมือ จาก กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่งในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพได้จริง สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการที่ได้แสดงผลงานอันเกิดจากการพัฒนาความรู้ และทักษะฝีมือจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ และสามารถประกอบเป็นธุรกิจของตนเอง และของชุมชน จะสร้างชื่อเสียงของคนชาวกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศต่อไป.