16-03-2566

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบโมเดลใหม่ของการสมทบงบประมาณและการบริหาร

   ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว. เป็นประธานการประชุม กสว. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวาระสำคัญ คือ การรับทราบรูปแบบการสมทบงบประมาณและการบริหารงบประมาณระหว่างกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ ววน. และกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. และมอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. จัดสรรเงินให้ ส.อ.ท. ตามหนังสือแสดงเจตจำนง ภายใต้กรอบวงเงินที่ กสว.อนุมัติ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี และให้รายงานต่อ กสว.เพื่อรับทราบการจัดสรรเงิน

   ด้านรองศาตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน และ ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. ได้รายงานความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินงานกองทุนนวัตกรรมฯ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ “กองทุน อินโนเวชั่นวัน” ภายใต้กรอบความร่วมมือให้กองทุนฯ มีความยั่งยืน รวมถึงยกระดับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ จึงได้ออกแบบโมเดลการดำเนินงานเพื่อให้ภาคเอกชนเข้าร่วมทุนกับภาครัฐ ทั้งแผนการลงทุน แผนการดำเนินงานโครงการ การจัดเตรียมกรอบและแผนการเบิกจ่ายเงินเพื่อจับคู่กับกรอบวงเงินที่ภาคีภาคเอกชนแจ้งมา โดยอินโนเวชั่นวัน จะจัดหาเอสเอ็มอีที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพ

   ทั้งนี้ ในเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อนุมัติงบประมาณ 185 ล้านบาทในการดำเนินงาน ซึ่งจะแบ่งงบประมาณร้อยละ 80 สนับสนุนแก่บริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถยกระดับขีดความสามารถของเอสเอ็มอี ในภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ ได้ หลังจากนั้นจะเจรจากับเอสเอ็มอี โดย ส.อ.ท.จะใช้เครือข่ายเอสเอ็มอีภาคอุตสาหกรรมที่จะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ เพื่อให้สตาร์ทอัพทำธุรกิจได้จริง ขณะที่เอสเอ็มอีสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถให้เข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ยังออกแบบให้เอสเอ็มอีมีโอกาสเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับสตาร์ทอัพ โดยใช้งบอีกร้อยละ 20 ในการกระตุ้นให้เกิดก้าวต่อไปในองค์รวมของอุตสาหกรรมโดยไม่ใช้เงินภาษีของประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าเมื่อมีเทคโนโลยีที่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมหรือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ มักไม่ค่อยมีเอสเอ็มอีมาของบจากภาครัฐ จึงต้องมีคน ช่วยผลักดัน เช่น เครื่องมือแพทย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตเพิ่มขึ้นและเกิดผลกระทบต่อองค์รวมของประเทศ โดย ส.อ.ท.จะมีเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพื่อไปสู่เป้าหมายและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ภายใต้แนวคิดสำคัญคือ ต้องหาเอสเอ็มอีที่จะมาเป็นลูกค้าให้ได้ และประสานกับสตาร์ทอัพที่มีลูกค้ารออยู่

   รูปแบบการสมทบงบประมาณและการบริหารงบประมาณดังกล่าว ถือเป็นโมเดลใหม่ของประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนจากความต้องการของ SMEs ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี และเป็นลูกค้า ของสตาร์ทอัพ แต่ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิสราเอล ได้ดำเนินการแล้ว โดยเริ่มจากฝั่งผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้นำสินค้าเข้าสู่ตลาด โดย กสว. มอบอำนาจให้ สกสว.จัดสรรเงินตามหนังสือแสดงเจตนา ของ ส.อ.ท. และแหล่งทุนเอกชนที่พร้อมแผนดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบของกองทุนฯ


   นอกจากนี้ กสว.ยังได้รับทราบคำของบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีจำนวน 3.11 หมื่นล้านบาท และความก้าวหน้าในการดำเนินการ ซึ่ง สกสว. ได้ปรับปรุงรายละเอียดคำของงบประมาณโดยเฉพาะงบด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ยื่นคำของบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. ต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว