08-09-2566

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกับ ยูเนสโก จัดพิธีเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 ชูแนวคิด “การส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : การสร้างรากฐานเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข”

   นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธีเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 โดยมี Ms.Rika Yorozu ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์  นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

   นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นไปอย่างรวดเร็วและผลิกผัน หรือที่เรียกว่า “Disruptive Change” โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคม การที่บุคคลจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและสังคมดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกในสังคมต้องปรับตัวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีทักษะในการดำเนินชีวิตทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะในการเรียนรู้ สังคมต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่งเป็นเสมือนปัจจัยที่ 5 ที่เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

   ในด้านทักษะการเรียนรู้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนอย่างหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ อย่างมากมายและหลากหลาย ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ด้วยสภาพดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การส่งเสริมการเรียนรู้ในเบื้องต้นให้กับประชาชน ที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเหมาะสม คือ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้หนังสือและรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ ที่เรียกโดยรวมว่า “การรู้ดิจิทัล” หรือ “Digital Literacy” เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ในโลกยุคใหม่นี้ได้อย่างมีความสุข อันจะเป็นรากฐานเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข

 

   ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า ด้วยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” (International Literacy Day) ตามมติข้อเสนอจากเวทีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาโลก เรื่อง “การขจัดการไม่รู้หนังสือ” ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 8 – 19 กันยายน พ.ศ. 2508 และได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อระลึกวันสำคัญดังกล่าว  ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสแห่งวันสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 เป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ.2566  ประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในฐานะผู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2566

   สำหรับการจัดพิธีเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 นี้ จัดภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : การสร้างรากฐานเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข” (Promoting literacy for a world in transition: Building the foundation for sustainable and peaceful societies)  

 

   ทั้งนี้ภายในงานนอกจากจะมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี และสารจากยูเนสโก เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นพิธีอันสำคัญแล้ว ยังจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566จำนวน  156 รางวัล และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2566 จำนวน 431 รางวัล พร้อมทั้งมีการจัดบรรยายพิเศษ และการจัดนิทรรศการ การแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือ นิทรรศการเกี่ยวกับสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และโครงการ Learning Coin เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.2566 ประมาณ 1,100 คน