25-09-2566

NECTEC-ACE 2023 (เนคเทคเอซ 2023) ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนแสดงศักยภาพแห่ง “ข้อมูล” หนุนให้เกิดการ“แชร์และใช้”เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มมูลค่า สร้างความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีไทย เพื่อคนไทย

   นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานเปิดงาน NECTEC-ACE 2023 กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคน ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาล ทั่วโลกต่างใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยข้อมูลดิจิทัล ในส่วนภาครัฐนั้นได้เห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลในการส่งเสริมความเจริญของประเทศ โดยการสนับสนุนแนวคิดของภาครัฐเปิดข้อมูล (Open Government Data) รวมถึงมีการประกาศใช้ พรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ การขับเคลื่อนประเทศโดยการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ประเทศก้าวสู่การเป็นประเทศที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางอย่างครบถ้วน การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลหรือ Data Sharing ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการข้อมูลจึงมีความสำคัญจะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย จากข้อมูลที่หลาก หลาย ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคล หรือข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องมาประยุกต์ สร้างสรรค์ ออกแบบ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำเสนอนวัตกรรมหรือการบริการใหม่ๆ หรือวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. กล่าวว่างานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี 2566 หรือ NECTEC–ACE 2023 ยังคงได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจาก 19 หน่วยงาน ที่เล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญในการสนับสนุน รวมทั้งมีผู้สนใจได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาแล้วทั้งสิ้น มากกว่า 2,000 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การนำเสนอ องค์ความรู้จากผลงานวิจัยของเนคเทค และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตร ในรูปแบบสัมมนาวิชาการ และนิทรรศการเพื่อ แสดงศักยภาพ และเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชน โดยเนื้อหา สาระความรู้ ในงาน NECTEC–ACE 2023 เป็นการนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา
และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 12 หัวข้อสัมมนาวิชาการ ที่รวบรวมวิทยากรมากกว่า 50 ท่าน มาร่วมนำเสนอความรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การดำเนินงานจริง ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านข้อมูล 3 กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ Data Platform, Data Governance & Security และ Big Data & AI 30 บูธนิทรรศการ ทั้งผลงานวิจัยจากเนคเทค และหน่วยงานพันธมิตร ที่มาร่วมนำเสนอ Data Solution, Core Technology และตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของการใช้ข้อมูล ต่อยอด ขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร และธุรกิจ สำหรับตัวอย่างการพัฒนาฐานข้อมูลของเนคเทค ที่เป็นประโยชน์และพร้อมนำไปต่อยอดสำหรับการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ

• Open-D เทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบเปิด แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เช่นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลการขนส่ง ข้อมูลการเลือกตั้ง และอื่นๆ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลเปิด ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างสรรค์ และออกแบบ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในสังคม และการสนับสนุนการดำเนินการทางธุรกิจและการวิจัยต่างๆ ที่อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่าให้กับสังคม

• TPMAP (ทีพีแมป) ระบบบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนาคนแบบชี้เป้า เครื่องมือช่วยในการกำหนดนโยบายแก่ผู้บริหารเมือง เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดภายใต้บริบทในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความยากจน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศ

• แดชบอร์ดที่เชื่อมข้อมูลจากระบบ "Thai School Lunch" และแพลตฟอร์ม "KidDiary" ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการและคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนทั่วประเทศ ทำให้ชุมชนสามารถวางแผน ออกแบบ จัดการอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับหลักโภชนาการของนักเรียนให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยโรงเรียน ผู้ปกครอง และสถานพยาบาลในพื้นที่สามารถเรียนรู้และติดตามสุขภาวะของนักเรียนได้อีกด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากแดชบอร์ดดังกล่าวกว่า 95,000 คน การจัดงานในครั้งนี้ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน มาร่วมนำเสนอ แลกเปลี่ยนองค์กรความรู้ ทั้งในฝั่งผู้พัฒนาเทคโนโลยี ผู้ใช้งาน และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูล ภายหลังการจัดงาน ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถติดตามบันทึกการสัมมนาย้อนหลังและข้อมูลนิทรรศการผลงานวิจัย ได้ที่ www.nectec.or.th/ace2023