25-09-2566

กระทรวงวัฒนธรรม ชวนล่องใต้ เที่ยว ช้อป ชิม “ตลาดน้ำคลองแห” สงขลา ตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ 1 ในการยกระดับ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย

    นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ตลาดน้ำคลองแห” เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ ปี 2553 สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีพื้นบ้าน) นายศักดิ์กริยา บินแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา Mr. Suargana Pringganu กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาดน้ำคลองแห แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ การแสดงโนรา พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดน้ำฯ และการแข่งขันขูดมะพร้าวและการทิ่มเครื่องลือเลื่องรสชาติ เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT/CCPOT) และเยี่ยมชมตลาดน้ำคลองแห   

 

   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนงาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยการคัดเลือกตลาดน้ำที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดน้ำ จำนวน 6 แห่งซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ ตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แห่งนี้ ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม และขอขอบคุณและชื่นชมทุกหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและผลักดันในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมในพื้นที่จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าตลาดน้ำคลองแห มีผู้นำและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นตลาดน้ำที่ล้ำค่า มีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่หลากหลายน่าสนใจ คนในชุมชนมีความรัก สามัคคี และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์    

   นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในด้านการค้าชายแดน และคมนาคมขนส่งของภาคใต้ตอนล่างที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและขนานนามให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนใต้” และความหลากหลายทาง
พหุวัฒนธรรม จึงทำให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาที่หลากหลาย สามารถพัฒนาเมืองให้สอดรับกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างลงตัว ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนทุกระดับของเมือง ซึ่งนับเป็นความโชคดี ของจังหวัดสงขลา ที่ตลาดน้ำคลองแห ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม อันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เกิดความ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตลาดน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม นำไปสู่การอนุรักษ์สืบสาน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 

   นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห กล่าวว่า ท่ามกลางความเจริญที่กำลังรุกเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ถวิลหาความเป็นธรรมชาติ ความเป็นพื้นบ้าน ซึ่งคลองแหยังคงดำรงไว้ซึ่งวิถีแห่งบรรพชน อย่างเหนียวแน่น มีวัดคลองแหเป็นศูนย์รวมที่มีพื้นที่ยังเป็นธรรมชาติ มีแมกไม้ ลำคลอง จึงมีหลายฝ่ายมองเห็นจุดเด่นที่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังมองเห็นภาพวิถีชาวบ้านพายเรือมาค้าขายแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตร ณ ท่าน้ำวัดคลองแห เกิดการเล่าขานเป็นตำนานจากรุ่นสู่รุ่น จึงเป็นการจุดประกายให้ร่วมคิด ร่วมผลักดัน ร่วมกันพลิกฟื้นคืนวิถีชีวิตแห่งลำคลองให้ก่อกำเนิดเป็น “ตลาดน้ำคลองแห” ต่อมาหลายฝ่ายได้เข้ามาช่วยฟื้นฟู เจียระไน “พลิกฟื้นสายนที อัญมณีแห่งสายน้ำ การจำลองเมืองโบราณ เล่าขานตำนานบรรพชนคนคลองแห โคกนกคุ่มและคลองฆ้องแห่ สู่ตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ ซึ่งการขับเคลื่อนตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ตลาดน้ำคลองแหได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เทศบาลเมืองคลองแห วัดคลองแหหน่วยงาน จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย ที่ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาพื้นที่ตลาดน้ำคลองแหแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และจะสานต่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป

“ตลาดน้ำคลองแห” เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองกับวัดคลองแห ท่ามกลางธรรมชาติของพฤกษานานาพันธุ์ ลำคลอง วิถีพื้นบ้านของบรรพชน และการแสดงโนรา เป็นศูนย์กลางของวิถีชาวบ้านที่พายเรือมาค้าขายพืชผลการเกษตรสินค้าพื้นเมืองโบราณ และเพิ่มเสน่ห์ด้วยการแต่งกายพื้นบ้าน ใช้ภาชนะใส่อาหารจากธรรมชาติ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของนักท่องเที่ยวชาวไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า ชิมอาหารที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน รสชาติอร่อยถูกปาก เช่น ไก่กอและ ห่อหมกในกระบอกไม้ไผ่ 
ข้าวยำ มันฝรั่งเกลียวทอด ปูชุบแป้งทอด ซุปพุงวัว ผัดไทยกุ้งสด ขนมปำ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ และน้ำในกระบอกไม้ไผ่ และยังมีของฝากประจำตลาด เป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีความประณีต งดงาม เช่น กระเป๋ากระจูด กระเป๋าจากเส้นใยพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากไม้ พวงกุญแจที่สลักคำได้ตามชอบ กระเป๋าผ้า และผ้าปาเต๊ะสไตล์ใต้ลายสดใส รวมถึงเลือกซื้อของอร่อยน่าลอง เช่น มะม่วงเม็ดหิมพานต์ ขนมจาก เมี่ยงคำ และเกาลัดกลับไปฝากคนในครอบครัว เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 21.00 น.