21-11-2566

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศนโยบายบริหารตามหลักคุณธรรม ทุกหน่วยงานเข้าถึงง่าย สร้างทางเลือก สร้างโอกาสแก่ประชาชน

   นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เพื่อมอบนโยบายการทำงาน โดยยึดมั่น ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวง อว. ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหารหน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ถนนศรีอยุธยา) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ตนมุ่งเน้นนโยบายบริหารตามหลักคุณธรรม สนับสนุนคนดี ทุกหน่วยงานต้องเข้าถึงง่าย สร้างทางเลือกสร้างโอกาสแก่ประชาชน สนับสนุนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยบทบาทของผู้นำที่ดีจะต้องยึดหลักความถูกต้อง ความยุติธรรม ความเสมอภาค มีความเป็นกลาง ขับเคลื่อนผลักดันงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวง พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นสำคัญๆ ของประเทศและสถานการณ์โลกที่จะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อเตรียมการรับมือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทุกส่วนงานต้องทำงานโดยยึดกฎระเบียบ มีกลยุทธ์ในการทำงาน จะทำโครงการใดต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนและแม่นยำว่าสามารถทำได้จริง ๆ มีการวางระบบและการจัดการที่ดี เล็งเห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่า และต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำแล้วประเทศ สังคมและประชาชนได้อะไร ที่สำคัญต้องมีการติดตามรายงานผลและประเมินผลที่ทำ