09-10-2561

รายการสารคดีสั้น ชุด ป้องกันสาธารณภัย

   เหตุการณ์ไฟไหม้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้โดยเฉพาะในอาคารสูงหรือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัย จึงขอย้ำเตือนให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับลูกจ้างได้เรียนรู้วิธีการดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์จริง การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟถือเป็นกฎหมายที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม หากสถานประกอบกิจการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวขอให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ กสร. ยังได้กำชับพนักงานตรวจความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนตรวจและกำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตาม หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์0 2448 9128 - 39,สายด่วน 1506 กด 3 หรือหน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศนะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยในครั้งต่อไปค่ะ