12-10-2566

คุยกรุบกริบ BY EGAT ตอนที่ 58 เรื่อง...ศาสตร์พระราชาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

   ศาสตร์พระราชาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์ความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงดำริขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำมาปฏิบัติตาม ใช้เป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเองแบบพึ่งพาธรรมชาติให้มากที่สุด และคุณผู้ฟังทราบมั๊ยคะ ว่า “โคก หนอง นา โมเดล”  เป็นอีกหนึ่งศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่มอบแนวทางการสร้างวิถีชีวิตแบบพอมี  พอกิน  เข้าใจธรรมชาติ   ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน แบบผสมผสานทฤษฎีใหม่ ให้ธรรมชาติจัดการตัวเอง  โดยมีมนุษย์เป็นผู้ส่งเสริมให้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้น

   

ในปี 2565  กฟผ.แม่เมาะ  โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกฟผ.แม่เมาะ  ได้จัดตั้งโครงการกสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์  โคก หนอง นา โมเดล  สำหรับชุมชนขึ้นครั้งแรก  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวทางศาสตร์พระราชา  ผสมผสานกับเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  โดยมีอาจารย์  และผู้เชี่ยวชาญด้านกสิกรรมธรรมชาติ  มาให้ความรู้ และนำฐานปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรม  ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาจัดการพื้นที่ทางการเกษตรของตน  สำหรับศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกฟผ. แม่เมาะ  เป็น 1 ใน 10 พื้นที่ต้นแบบ ในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา  ในโครงการ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า   ซึ่งเป็นนโยบายของกฟผ.  ที่จะสืบสานศามสตร์พระราชา   ขยายผลองค์ความรู้ในการจัดการ ดิน น้ำ ป่า  ผ่านศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่กฟผ.ทั่วประเทศ  ไปยังชุมชนและผู้ที่สนใจ  โดยศูนย์ได้จัดแบ่งพื้นที่ 35 ไร่  ให้เป็นฐานเรียนรู้แบบผสมผสานของเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  แบบครบวงจร โดยมีบุคคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี  และศูนย์ภูมิรักธรรมชาติ จ.นครนายก  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้  และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ต่อไป

   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในรุ่นที่ 2  ประจำปีนี้  ระหว่างวันที่ 19-23  ตุลาคม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะค่ะ

 

……………………...…...กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFOEALL…………….