load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 | จัดโครงการ Unseen กรุงเก่า “อยุธยา...มีมากกว่าที่เคยรู้” มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตขึ้น ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัดสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30 ปีข้างหน้า จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง พลังงาน : พระราชดำริด้วยพระปรีชายิ่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด