21-04-2560

ปตท. ประสานความร่วมมือกับ สวทช. พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ ของ ปตท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation ) โดย ปตท. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ 3,000 ไร่ ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ สถาบันวิทยาสิริเมธี ให้เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม โดยผนวกแนวคิดทางด้านนวัตกรรม และระบบนิเวศ เข้าไว้ด้วยกัน

   ทั้งนี้ ปตท. และ สวทช. จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์วิจัยแห่งนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิตระดับห้องปฏิบัติการไปสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นทางถึงปลายทาง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นการพัฒนาร่วมกับ สวทช. บนพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ และการพัฒนาพื้นที่จะแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่กลุ่มอาคารงานวิจัยและทดสอบ พัฒนาโดยมี สวทช. เป็นหลักและมี บริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้การสนับสนุน//พื้นที่ส่วนกลางและการพาณิชย์/// และ พื้นที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนและพื้นที่สีเขียว