16-05-2560

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวบรวมสถานภาพการศึกษาของประเทศไทย ในปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็นรายงานฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง Education in Thailand พร้อมแจกฟรีให้กับบุคลากรทางการศึกษา

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ. โดยสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง Education in Thailand จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลการรวบรวมสถานภาพการศึกษาของประเทศไทยปัจจุบัน เนื้อหาภายในเล่มจัดพิมพ์รูปแบบดิจิทัล 4 สี สวยงาม เข้มข้นและอัดแน่นไปด้วยข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการศึกษาไทยในภาพรวม รวมถึงบรรจุสถิติด้านการศึกษาชาติที่น่าสนใจ เช่น การบริหารจัดการการศึกษา ระบบการศึกษา ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ   การเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถิติข้อมูลการเข้าถึงการศึกษาและผลสัมฤทธิ์จากการจัดการศึกษา ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา รวมถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต นับเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายองค์กรต่างประเทศ เครือข่ายนักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้อ้างอิงทางการศึกษาและต่อยอดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ สามารถตอบโจทย์บุคลากรในแวดวงการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนนักวางแผนนโยบายด้านการศึกษาที่ต้องการฐานข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้พัฒนาระบบการศึกษาไทยได้อย่างตรงจุดประสงค์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  สามารถตอบสนองทิศทางประเทศไทย 4.0 อย่างมีคุณภาพ

สำหรับผู้สนใจติดต่อขอรับรายงานฉบับดังกล่าวได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2668 - 7123 ต่อ 2533