06-09-2560

ค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิลขาว ชนิดใหม่ของโลกและได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์”

   ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง , ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ คำหล้า ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล เปิดเผยว่า “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีมวิจัยมีการศึกษาวิจัยเห็ดราในภาคเหนือ มาเป็นระยะเวลา 18 ปี และได้ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ของโลกมาแล้วมากกว่า 60 ชนิด การค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นการค้นพบทองคำแห่งผืนป่า เพราะโดยทั่วไปแล้วเห็ดทรัฟเฟิล มักจะพบได้ตามประเทศเขตหนาว หรืออบอุ่นเพียงเท่านั้น แต่ครั้งนี้กลับพบในประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น เห็ดทรัฟเฟิล เป็นเห็ดที่มีความพิเศษและแตกต่างจากเห็นที่เรารับประทานโดยทั่วไป อย่างเห็ดหอม เห็ดฟาง หรือเห็ดออรินจิ ซึ่งเห็ดเหล่านี้ จะเติบโตอยู่ตามขอนไม้หรือซากใบไม้ต่างๆ แต่เห็ดทรัฟเฟิล จะเจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน ตามรากต้นไม้บางชนิดเท่านั้น หน้าที่ของเห็ดทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน คือ เห็ดชนิดอื่นๆจะทำหน้าที่ย่อยสลายซาก ส่วนเห็ดทรัฟเฟิลนั้นจะทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารในดินให้กับพืชที่อาศัยอยู่ด้วย ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งทำให้เห็ดทรัฟเฟิลบางชนิดมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 160,000 บาท ทางคณะวิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและพัฒนาการทำฟาร์มเพาะเห็ดทรัฟเฟิล เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการเกษตรกรรมไทย ซึ่งในอนาคต อาชีพนักเพาะพันธุ์ หรือเจ้าของฟาร์มเห็ดทรัฟเฟิล อาจกลายเป็นอาชีพใหม่ และประเทศไทยอาจจะกลายเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่สามารถผลิตเห็ดที่มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเข้าสู่ตลาดโลก จนก่อให้เกิดรายได้มหาศาลแก่ประเทศต่อไป