08-09-2560

มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา เว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลออนไลน์

   รองศาสตราจารย์สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิมั่นพัฒนา และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันพัฒนา เว็บไซต์ www.seb.cm.mahidol.ac.th (เอสอีบี) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “องค์ความรู้ในการบริหารองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถอยู่ร่วมกับส่วนอื่นๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน โดยเว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากองค์ความรู้จากงานวิจัยที่สะสมมากว่าหนึ่งทศวรรษของ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และประเมินการบริหารงานองค์กรของตนเองว่ามีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ สำหรับนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

   รองศาสตราจารย์สุขสรรค์ กันตะบุตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เว็บไซต์ดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียดแนวทางการบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็น 7 สายงาน ได้แก่ การจัดการวัฒนธรรมองค์กร / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ /การจัดการการตลาด / การจัดการการผลิตและบริการ / การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี / การจัดการการเงินการลงทุน และ การจัดการความเสี่ยง นอกจากข้อมูลรายละเอียดแนวทางการบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เว็บไซต์ ดังกล่าว ยังมีฟังก์ชั่นการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับนำไปเป็นแบบอย่างพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จำแนกตามสายงานธุรกิจหลัก 7 สายงานข้างต้น โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง แนวทางการดำเนินธุรกิจของแต่ละสายงานจากองค์กรตัวอย่าง และนำมาพัฒนาเป็นแบบประเมินตนเองขององค์กรธุรกิจ ซึ่งแบบทดสอบ ในการประเมินนี้ถูกออกแบบในลักษณะเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้เข้าใจง่าย และสะดวกในการรวมคะแนนเพื่อนำไปประมวลผล ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

 

   สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เรียนรู้การบริหารงานองค์กรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.seb.cm.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2206 2000