13-09-2560

จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน”

   ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ในรูปแบบกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ยั่งยืน เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา12 สิงหาคม 2560 ซึ่งดำเนินโครงการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ในพื้นที่ปลูกประมาณ 30 ไร่ จำนวนกล้าไม้ 985 ต้น ประกอบด้วยพรรณไม้มากกว่า 30 ชนิดพันธุ์ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้ร่วมปลูกต้นมหาพรหมราชินี พรรณไม้ในพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสำรวจพบครั้งแรกโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 จากอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์ บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของประเทศไทย โดยปัจจุบันต้นมหาพรหมราชินีจัดเป็นพรรณไม้ประจำ วว.

   นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอาคารเรือนกระจก 1 และ 2 พร้อมทั้งแผนการดำเนินงานสถานีวิจัยลำตะคอง และเยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถานีวิจัยลำตะคอง ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพด กลุ่มผู้ปลูกผักสลัด กลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงผักหวานป่า กลุ่มผลิตเห็ดเพื่อการค้าและผลผลิตน้อยหน่า

   ด้าน ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในพื้นที่สถานีวิจัยลำตะคองในปัจจุบันและในอนาคต ว่า วว.มุ่งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ 40 ไร่ ที่ต่อเนื่องกับพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ อาคารเรือนกระจก และสามารถเชื่อมโยงกับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชในพื้นที่ใกล้เคียงได้ สามารถใช้พื้นที่เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP หรือส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร และเป็นพื้นที่ต้นน้ำของเขื่อนลำตะคอง โดยมีแปลงทดลองและทดสอบด้านการวิจัยการเกษตร ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และชุมชน ซึ่งมีความพร้อมด้านที่ประชุมอบรม ที่พัก และแปลงสาธิตจริง พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลจากขยะ เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากขยะชีวมวลแบบครบวงจร  รวมทั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ