สำนักงาน กศน.เดินหน้านำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

11-10-2560

สำนักงาน กศน.เดินหน้านำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

   นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.เปิดเผยว่า พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมาย 4 นโยบายที่สืบเนื่องจากข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญกับสำนักงาน กศน.ว่าจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการต้องดูแลยกระดับ กศน.ให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนให้เข้าถึงโอกาสได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด

   นายกฤตชัย อรุณรัตน์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมสัมมนาจากการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ผ่านมา มี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านการฝึกอาชีพ ทั้งในรูปแบบและหลักสูตร เพื่อดำเนินการฝึกอาชีพ แก่ประชาชนให้สอดรับกับตลาดแรงงาน โดยมุ่งดำเนินการใน 3 จังหวัด ของพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นอันดับแรก / การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่มีมาตรฐานเป็นรูปธรรม ให้มีการติดตามประเมินผลว่าประชาชนได้นำความรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่มองไปถึงการมีอาชีพ และความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ / การดูแลเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นจากการศึกษาในระบบ โดยประสารงานข้อมูลบัญชีรายชื่อกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อเก็บตกเป็นรายบุคคล ให้ทุกคนได้มีโอกาสที่สองทางการศึกษา / การเพิ่มจำนวนครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จาก 1 คนต่อ 1 สถาบันศึกษาปอเนาะ เป็น 2 คน ต่อ 1 สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคในด้านโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเด็นนี้จะนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ในโอกาสต่อไป

   ทั้งนี้ จากนโยบายทั้ง 4 ข้อดังกล่าว สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการหาแนวทาง ประสานงาน และวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วนทันที สำหรับภารกิจที่อาจเกี่ยวพันกับการใช้งบประมาณ คาดว่าจะดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ และเชื่อว่าโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายดังกล่าวข้างต้น จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเป็นแรงส่งให้ สำนักงาน กศน. สามารถดำเนินการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน