10-11-2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ

   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15 ทุกสังกัด เข้าร่วมประชุมที่จังหวัดลำพูน ว่า แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในการเป็นผู้บริหารที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมีความเป็นครูอาจารย์ที่ดีควบคู่ไปด้วยแล้วนั้น จะต้องเป็นแบบอย่าง ที่ยั่งยืนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกศิษย์ เปรียบเสมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นต้นแบบของความดีในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณ มารยาทที่งดงาม พระราชจริยวัตรอันเป็นที่ชื่นชมโสมนัส ความซื่อสัตย์สุจริต รวมไปถึงการใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะ แตกฉาน และสง่างาม จนสามารถชนะใจชาวต่างชาติในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกหลานเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้นำของสังคมในอนาคต ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักคิดที่สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และการยึดมั่นอุดมการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม