15-12-2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้าประชาสัมพันธ์ “โครงการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาชนบท”

   ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวภายหลังการ เยี่ยมชมการดำเนินโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท หรือ อศ.กช. ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ว่า โครงการ อศ.กช. เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. สาขาการเกษตร จัดการเรียนการสอนทั้งในระบบเทียบโอนหน่วยกิต และการเรียนรู้ตามอาชีพ เริ่มดำเนินการมาตั้งปี 2530 ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจากการติดตามผลที่ผ่านมาพบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรไปสร้างงานสร้างอาชีพได้จริง อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพได้อีกช่องทางหนึ่ง

   ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งประชาสัมพันธ์โครงการ อศ.กช. ให้แก่ครู และผู้บริหารรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนที่สนใจได้เข้าใจและเห็นความสำคัญ พร้อมทั้งจะของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ตลอดจนมีระบบการติดตามผู้เรียน ว่า ทำอย่างไรไม่ให้ผู้เรียนออกจากการเรียนกลางคันและสามารถสำเร็จการศึกษาตามเวลาให้มากที่สุด

   ด้าน นายอภิมุข ศุภวิบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่ประชาชน และชุมชนที่สนใจ อาทิ ที่บ้านหนองโน ตำบลบ่อพาน อำเภอ นาเชือก / บ้านหนองบัวชุม ตำบลนาภู อำเภอยางสุราช / และบ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรแห่งอื่น คือ จัดการเรียนการสอน 3 ปี แบบ Project based learning เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาคเรียนละ 1 อาชีพ ซึ่งรายวิชา ที่ประกอบในแต่ละภาคเรียนนั้นจะต้องมุ่งสู่อาชีพของผู้เรียน ได้แก่ อาชีพการเพาะเห็ด / การเลี้ยงสัตว์ / การทำนาและพืชไร่ / การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ / การทำประมงน้ำน้อย / และการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชและสัตว์