16-01-2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น /สารคดี ภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาล ที่ 9 สู่วิถีการเรียนรู้”สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 6249 536

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น /สารคดี ภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาล ที่ 9 สู่วิถีการเรียนรู้” ความยาว 5 - 10 นาที ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า สองแสนบาท สำหรับขอบเขตเนื้อหาในภาพยนตร์สั้น / สารคดี ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำเอา พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณจากนานาประเทศ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชาวไทยอย่างยั่งยืน ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการสอดแทรกหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับพระอัจฉริยภาพที่ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ พระอัจฉริยภาพด้านนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม / พระอัจฉริยภาพด้านผู้นำโลก ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กังหันน้ำชัยพัฒนา /พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ /พระอัจฉริยภาพด้านผู้คิดค้นพลังงานทดแทน และพระอัจฉริยภาพด้านผู้ประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝนหลวง ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 6249 5362