13-02-2561

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมขับเคลื่อนงานสำคัญ 10 เรื่องของโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า จากการเข้าร่วมรับฟังนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้ทุกหน่วยงานร่วมผนึกกำลังกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการดังกล่าว ภายใต้กรอบงานสำคัญ 10 เรื่อง เพราะทุกเรื่องล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กศน.ตำบล ที่จะต้องเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบลไปยัง 83,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ

   สำหรับกรอบงาน 10 ข้อ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องร่วมขับเคลื่อน คือ "สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง" เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง, "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ, "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน, "วิถีไทยวิถีพอเพียง" ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย, "รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย" เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี, "รู้กลไกการบริหารราชการ" ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน, "รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม" ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล, "รู้เท่าทันเทคโนโลยี" ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน, "ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร และ "งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน" คือกำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่