13-03-2561

กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ

   นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกกวดขัน การให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจจับ เปรียบเทียบปรับสูงสุดเด็ดขาดทุกกรณีความผิด ซึ่งดำเนินการมาอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยได้จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนนิยมใช้บริการ คือ รถแท็กซี่ / รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง สำหรับผลการตรวจสอบการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ สุ่มตรวจสอบรถโดยสารทั้งสามประเภทดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 19,864 คัน พบผู้ฝ่าฝืนทำความผิดรวม 767 ราย เป็นรถแท็กซี่กระทำความผิดจำนวน 592 ราย ความผิดสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน / นำรถหมดอายุมาให้บริการ และใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะพบกระทำความผิด จำนวนรวม 131 ราย ความผิดสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ นำรถออกนอกเส้นทาง / บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง / อุปกรณ์ส่วนควบ ไม่มั่นคงแข็งแรง / ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะพบฝ่าฝืนทำความผิดรวม 44 ราย ความผิดสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ การฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำมารับจ้าง ส่งผู้โดยสาร / ใช้รถไม่จดทะเบียน และใช้รถไม่ชำระภาษี

   ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรือ รถป้ายเหลือง เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและขอให้ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร