14-03-2561

สำนักงาน กศน. เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน

   นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น "วันรักการอ่าน" และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ที่ได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้ "พ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน" ในปีนี้ สำนักงาน กศน. โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการอ่านทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน 2552-2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยจะมีหน่วยงาน สถานศึกษา และห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองตลอดช่วงเดือนเมษายน 2561 ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านจากแนวพระราชดำริด้านการอ่าน ซึ่งจะคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ เป็นผลงานตามแนวพระราชดำริ / เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม / เป็นผลงานที่บังเกิดผลในทางการสร้างจิตสำนึก สร้างขวัญกำลังใจ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

   ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บังเกิดผล ทำให้คนไทยทุกช่วงวัยมีนิสัยรักการอ่าน และทุกจังหวัดเป็นเมืองนักอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป