01-05-2561

รายการตามตะวัน

ทุกอังคารต้นเดือน ขอต้อนรับ หมอตาเจ้าเก่าประจำสถานี รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา หัวหน้าหน่วยจอประสาทตา ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มาแนะนำการดูแลรักษาดวงตาของเราให้ดูกับเราไปนานแสนนาน พร้อมเปิดสายให้ปรึกษาที่หมายเลข 02 354 5712-13 ติดตามรับฟังได้ เวลา 14.10-15.00น. อังคารที่ 1 พฤษภาคมนี้