13-06-2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

   นายสมชาย อนันต์สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสำรวจความต้องการการใช้พัสดุ จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงทะเบียนพัสดุ รวมถึงเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำรายงานและสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เป็นต้น โดยมีค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 18,000 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ต่อไป

   ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุครั้งนี้ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุรวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และหากได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จะได้ทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี จากนั้นจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด เพื่อได้รับการต่อสัญญาจ้างตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5532 2802